Organizace výuky

1. ročník

Řídíme se heslem: "Žádný učený z nebe nespadl." Proto je v prvním ročníku kladen důraz na individuální přístup, důsledný nácvik základních kuchařských technik a návaznost nabytých  poznatků z teoretického vyučování na jejich praktické využití.  

Žáci se v průběhu školního roku seznámí s různými druhy gastronomických provozů. Primárně však vykonávají odborný výcvik na našich vlastních pracovištích - ve školních jídelnách pod vedením zkušených mistrů, kteří jsou v plné míře schopni zajistit individuální přístup.

2. ročník

Ve druhém ročníku je u žáků předpokládána určitá míra samostatnosti, proto jsou buď individuálně nebo po menších skupinách  umísťováni na gastronomické provozy smluvních partnerů.

O umístnění na konkrétní provoz je vždy rozhodováno na základě posouzení individuálních schopností, dovedností a možností žáků. Zároveň je přihlíženo k osobním preferencím tak, aby praktické vyučování vedlo k dosažení nejvyšší možné míry osobního zapojení na vlastním vzdělávání a nenásilně rozvíjelo individuální potenciál každého jednotlivce. 

3. ročník

Ve třetím ročníku mají žáci již plně zautomatizovány základní kuchařské techniky a dovednosti, proto ve většině případů mohou vykonávat praxi na smluvních pracovištích zcela samostatně.

Opět s ohledem na individuální možnosti a preference každého jednotlivce jsou žáci umísťováni do hotelových kuchyní, restauračních zařízení či dalších gastronomických provozoven smluvních partnerů. 

V průběhu třetího ročníku je  kladen důraz na přípravu k závěrečné zkoušce a její úspěšné vykonání. 

Praktickou výukou se prolíná důraz na přípravu samostatného, spolehlivého a odborně zdatného absolventa, který bude lehce uplatnitelný na trhu práce. Tohoto standardu dosahujeme prostřednictvím cíleného rozvoje žákových znalostí, dovedností a kompetencí, které jsou nezbytné k úspěšnému profesnímu startu v gastronomickém odvětví. To vše za odborného dohledu našich mistrů - profesionálů.